3N509 N Howard Ave

Elmhurst

05/11/2019

1:00-3:00 PM

$299,800

2 Maple Tree Ct

Elmhurst

05/11/2019

1:00-3:00 PM

$309,900

471 N West Ave

Elmhurst

05/12/2019

12:00-2:00 PM

$315,000

207 N West Ave

Elmhurst

05/12/2019

1:00-3:00 PM

$339,500

207 N West Ave

Elmhurst

05/11/2019

1:00-3:00 PM

$339,500

918 S Cambridge Ave

Elmhurst

05/11/2019

1:00-4:00 PM

$389,000

360 E Huntington Ln

Elmhurst

05/11/2019

1:00-3:00 PM

$399,000

415 N Larch Ave

Elmhurst

05/11/2019

12:00-2:00 PM

$440,000

441 Argyle Ave

Elmhurst

05/11/2019

1:00-3:00 PM

$464,400

462 S Washington St

Elmhurst

05/11/2019

1:00-3:00 PM

$464,900

200 W Grandview St

Elmhurst

05/11/2019

2:00-4:00 PM

$520,000

490 E South St

Elmhurst

05/12/2019

12:00-3:00 PM

$545,000

361 N Maple Ave

Elmhurst

05/11/2019

1:00-3:00 PM

$574,000

122 E Knighton Pl

Elmhurst

05/11/2019

1:00-3:00 PM

$579,900

117 N Willow Rd

Elmhurst

05/11/2019

2:00-4:00 PM

$599,000

108 Knighton Pl

Elmhurst

05/11/2019

12:00-2:00 PM

$620,000

333 Alexander Blvd

Elmhurst

05/11/2019

12:00-2:00 PM

$625,000

617 S Linden Ave

Elmhurst

05/11/2019

1:00-3:00 PM

$675,000

381 S Mitchell Ave

Elmhurst

05/11/2019

1:00-3:00 PM

$745,000

462 N Ida Ln

Elmhurst

05/11/2019

1:00-3:00 PM

$854,900