990 S Swain Ave

Elmhurst

03/15/2015 2:00 PM

$562,500

701 S Bryan St

Elmhurst

03/15/2015 02:00 PM

$679,000

305 N Ridgeland Ave

Elmhurst

03/15/2015 01:00 PM

$224,900

 

117 E North Ave

Elmhurst

03/15/2015 01:00 PM

$249,900

 

285 N Highland Ave

Elmhurst

03/15/2015 01:00 PM

$269,000

 

334 N Oak St

Elmhurst

03/14/2015 01:00 AM

$329,000

 

567 S Swain Ave

Elmhurst

03/14/2015 01:00 PM

$369,900

 

111 W Eggleston Ave

Elmhurst

03/15/2015 01:00 PM

$370,000

 

235 N Berteau Ave

Elmhurst

03/15/2015 01:00 PM

$390,000

 

593 S Spring Rd

Elmhurst

03/15/2015 01:00 PM

$489,900

 

880 S Kent Ave

Elmhurst

03/15/2015 01:00 PM

 

$639,900

298 E Church St

Elmhurst

03/15/2015 01:00 PM

$659,000

 

318 S Fair Ave

Elmhurst

03/15/2015 01:00 PM

$724,900

 

401 S Hill Ave

Elmhurst

03/15/2015 01:00 PM

$849,900

 

742 S Fairfield Ave

Elmhurst

03/15/2015 01:00 PM

$889,000